ANBI

NAAM
Stichting Dood Paard

RSIN
802694767

DOELSTELLING
Stichting Dood Paard heeft ten doel: het verreiken van de cultuur door theater, het bevorderen en stimuleren daarvan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door (doen) maken en uitvoeren van theaterproducties en het verwerkelijken van alle daarvoor noodzakelijke en daaraan gerelateerde activiteiten.    

BESTUURSSAMENSTELLING
Dood Paard is een stichting en werkt volgens een bestuursmodel. Middels een directiestatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directie en de verantwoordelijkheden van het bestuur beschreven. Het bestuur, de directie, de zakelijk leider en de publiciteitsmedewerker komen drie keer per jaar bij elkaar. Er is een rooster van aftreden en er wordt gestreefd naar een bestuur met een diverse samenstelling.

Bestuursleden
– Jeannette Smit (algemeen directeur bij Theater Bellevue) – Voorzitter
– Sanne Boersma (zakelijk leider bij Stichting Likeminds) – Penningmeester
– Tim Zeedijk (curator bij Singer Museum in Laren)
– Kibret Mekonnen (filmmaker, mediacoach en oprichter van Task Multimedia, Amsterdams Buurtfilmfestival, Afro-Bieb en Aimiro Mediahuis)

BELONINGSBELEID
Alle medewerkers worden betaald op basis van de cao Toneel en Dans. Ook voor tijdelijke medewerkers rekenen wij vanuit het loongebouw van deze cao, door het maandbedrag om te rekenen tot dagloon en te vermeerderen met 40% werkgeverslasten. Om de loonschaal en regel te bepalen wordt altijd gekeken naar het aantal jaren werkervaring.

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

BELEIDSPLAN
Dood Paard is een toonaangevend theatercollectief uit Amsterdam. Het werk is divers en stevig geworteld in de maatschappelijke realiteit. Dood Paard is een open gezelschap dat met hart en ziel samenwerkt met nieuwe generaties podiumkunstenaars, makers en schrijvers met een cultureel diverse achtergrond en kunstenaars uit andere disciplines. Uniek aan Dood Paard is dat het werkt als collectief en vanuit een compacte kern. Iedere betrokkene heeft een stem en verantwoordelijkheid. De voorstellingen van Dood Paard zijn daarmee per definitie co-creaties. Keuzes over regie, bewerking, decor, kostuums en dramaturgie worden gezamenlijk gemaakt. Een sterke herkenbaarheid van het profiel gaat hand in hand met een grote verscheidenheid in het werk. Uit deze aanpak spreekt een pleidooi voor pluriformiteit, onbevangenheid en een vrije manier van denken en kijken.

Ruim vijfentwintig jaar oud, is Dood Paard tot in elke vezel springlevend. Het collectief blijft zich ontwikkelen, vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit en speelt graag een voortrekkersrol bij de innovatie van de podiumkunsten. Het oeuvre en de aard van de projecten zijn steeds in beweging. We houden van het experiment en zien theater als een vrijplaats om te denken en een laboratorium voor nieuwe vormen. Dood Paard is tekstgericht. De tekst vormt de partituur van de voorstelling en de spelers zijn de vehikels van de woorden. Het gezelschap levert met nieuwe toneelteksten en vertalingen een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van Nederlandstalig repertoire. Naast tekst ligt de aanleiding tot een voorstelling in elke denkbare omstandigheid, van een persoonlijke ontmoeting tot een wetenschappelijk onderzoek. We werken graag met muzikanten en beeldend kunstenaars en komen zo tot cross-overs die we onafhankelijk van elkaar niet hadden kunnen maken, of zelfs maar kunnen bedenken. Onze voorstellingen zijn te zien in het theater, op locatie, in een concertzaal, een gemeentehuis en incidenteel zelfs een woning. We werken in binnen- en buitenland. Elke omgeving plaatst ons werk in een nieuwe context, een nieuwe traditie en daarmee een nieuw perspectief. Dat geeft voorstellingen steeds een andere zeggingskracht en dat inspireert ons telkens ons werk tegen het licht te houden. We blijven ons vernieuwen en ons publiek verrassen. 
 
Dood Paard zet de komende jaren in op een mix van maatschappelijk, filosofisch en zinnelijk theater, waarbij we zoeken naar verbinding. We waken ervoor gemakzuchtig vanaf de zijlijn de pijnpunten van ons samenleven aan te kaarten en analyseren liever hoe we daar zelf in verwikkeld zijn en welke alternatieven er bestaan. Dood Paard engageert zich met de samenleving. Maatschappelijke thema’s zullen vaak het uitgangspunt vormen, maar we zullen de reflectie op onze samenleving altijd benaderen vanuit de verbeelding. We beogen theater dat een intellectueel sterk fundament heeft, kritisch en scherp is, én bol staat van verbeeldingskracht, poëzie, speelsheid en lichtheid. Op die manier maken we wat zwaar en donker is, licht en inzichtelijk.